If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

웹 필터가 올바르게 작동하지 않으면 도메인 *. kastatic.org*.kasandbox.org이 차단되어 있는지 확인하세요.

주요 내용

10보다 작은 수에 대한 뺄셈 문제 해결하기

10보다 작은 수에 대한 뺄셈 문제를 해결해 봅시다.

대화에 참여하고 싶으신가요?

  • 사용자 64899의 male robot donald style 아바타
    siu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    siu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiu siu siu siu siu siu siu siu siu siu v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    (추천 1 번)
    사용자 의 Default Khan Academy avatar 아바타
영어를 잘 하시나요? 그렇다면, 이곳을 클릭하여 미국 칸아카데미에서 어떠한 토론이 진행되고 있는지 둘러 보세요.

동영상 대본

상어 10마리가 암초에 살고 있었습니다 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 일곱, 여덟, 아홉, 열 상어 2마리가 멀리 수영해 갔습니다 상어 몇 마리가 남았을까요? 상어 10마리가 있었는데요 그 중 2마리가 멀리 수영해서 갔습니다 상어 몇 마리가 남았을까요? 10 - 2는 무엇과 같을까요? 상어 10마리에서 상어 2마리를 빼 봅시다 여기서 2마리의 상어를 빼 봅시다 따라서 상어 1마리, 2마리, 3마리 4마리, 5마리, 6마리, 7마리, 8마리 10마리에서 멀리 수영해 간 상어 2마리를 빼면 8마리와 같습니다